Medicus.Net

Ostale zdravstvene djelatnosti i ustanove

Medicus.Net prilagođen je za rad i u djelatnostima zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući bolesnika, sanitetskog prijevoza te medicine rada i sporta i drugih djelatnosti.

Program u cijelosti zadovoljava današnje potrebe za obradama podataka o pacijentima, istovremeno dohvaća i koristi podatke iz drugih izvora (bolnice, dijagnostike, HZZO, CEZIH, Javno zdravstvo). Podaci koje traži platilac usluga (HZZO, dopunsko osiguranje, dodatno osiguranje, pacijent osobno…), uz potpuno definiran zahtjev, mogu se dati u svakom zahtjevanom obliku (disketa, CD, stick, e-mail…).

Više od

timova Primarne zdravstvene zaštite

Više od

timova Sekundarne zdravstvene zaštite

 

od 49 Domova zdravlja

Više od

poliklinika i bolnica

%

Opća obiteljska medicina

%

Zdravstvena zaštita predškolske djece (pedijatrija)

%

Zdravstvena zaštita žena (ginekologija)

%

Dentalna zdravstvena zaštita

%

Patronažna zdravstvena zaštita

timova sanitetskog prijevoza

 

tima medicine rada i sporta

Više od

ustanova zdravstvene njege u kući

 

domova zdravlja/županija sa palijativnom skrbi

 

timova dežurstava (opća/obiteljska medicina, dentalna medicina)

Želite li više informacija?